Miljöpolicy

Wocon arbetar aktivt för att minimera/minska den påverkan som verksamheten kan ge på miljön. Utgångspunkten i miljöarbetet är gällande lagstiftning inom miljöområdet samt de nationella miljömålen. Bolaget har identifierat de betydande miljöaspekter bolaget ger upphov till genom sin verksamhet och fokuserar på att minska effekten av dessa. De negativa miljöaspekter som verksamheten ger upphov till är kopplat till:
• Transporter/drivmedel
• Användning av energi
• Vatten och kemiska produkter
• Avfall
• Utsläpp till luft, vatten och mark
Bolaget faktiska miljöpåverkan följs upp årligen där energianvändning, avfall som genereras till följd av bolagets verksamhet samt förbrukning av kemikalier sammanställs. Utifrån bolagets faktiska miljöpåverkan fastställs bolagets miljömål.